skip to main content

Informationshantering (EIM)

I den digitala ekonomin är information den viktigaste tillgången, men få verksamheter utnyttjar dess verkliga potential för att skapa konkurrensfördelar. Digitaliseringen ritar drastiskt om affärsmodeller, kundbeteenden, varuflöden och konsumtionsmönster. För att möta förändringarna behöver din organisation bygga en stabil grund som klarar växande informationsvolymer och allt högre krav från den egna organisationen, kunder och lagstiftare

OpenText Enterprise Information Management (EIM)

  • Översikt
  • Pelare
  • Informationsföretaget
  • Resurser

Översikt

Vad är informationshantering (EIM)?

Enterprise Information Management

Den alltmer digitala världen med ny teknik, digitala kunder, en ny generation medarbetare och en helt global marknad erbjuder enorma affärsmöjligheter. Men med möjligheter följer risker och den största risken är att inte förändra sig i tillräckligt snabb takt.

Traditionell dokumenthantering, arkivering och ärendehantering, liksom övriga delar i ett företags informationshantering, påverkas starkt av digitaliseringen och den explosionsartade ökningen av mängden information. Gamla strategier och verktyg för att hantera och skydda sin information fungerar inte längre. Informationslösningarna håller inte måttet när det gäller att ge en version av sanningen och kan därför inte erbjuda värde tvärs över verksamheten.

Enterprise Information Management (EIM) blir helt avgörande för ditt företags digitala affärsomvandling. Med en företagsgemensam plattform för informationshantering bygger du en stabil grund för att förenkla processer och informationsflöden genom hela värdekedjan, för dina medarbetare, kunder, partners och leverantörer.  

”Nästa informationsrevolution frågar: vad är MENINGEN med information och vad är dess SYFTE? Detta leder snabbt till ett behov att omdefiniera de uppgifter som ska göras med hjälp av information, och med det ett behov att omdefiniera de institutioner som genomför uppgifterna.” - Peter Drucker

Pelare

Enterprise Content Management (ECM)

Hantera information genom hela dess livscykel. Få kontroll över din information och hitta balansen mellan kostnad, risk och värde.

Läs mer

Business Process Management (BPM)

Arbeta effektivare genom att hantera och optimera affärsprocesser, arbetsflöden och ärenden.

Läs mer

Customer Experience Management (CEM)

Bygg exceptionella upplevelser i alla kanaler via alla enheter.

Läs mer

Information Exchange

Underlätta elektroniska affärer och ett effektivt och säkert informationsutbyte, inom företaget och med alla externa intressenter.

Läs mer

Discovery

Organisera och visualisera all relevant företagsinformation.

Läs mer

Informationsföretaget

Informationshantering (EIM)

Att bygga en digital verksamhet

Det digitala företaget behöver en helhetssyn på informationshantering (EIM) och en övergripande informationsstrategi som täcker dåtid, nutid och framtid.

Listan med utmaningar är lång:

  • En mängd digitala initiativ: ansatser och projekt som i sig själva är positiva men som skapar utmaningar i IT-miljön och höga kostnader
  • Fragmenterad information: ”informationssilos” som skapats över tiden gör att informationen inte kan nås av alla som behöver den och inte användas till sitt fulla värde
  • Krav från medarbetare: förväntningar på snabb och enkel tillgång till all relevant information, stöd för samarbete och socialt företagande
  • Isolerade processer: affärskontext i form av dokument, epost, dialog på sociala plattformar mm saknas inom ramen för en process eller specifik uppgift
  • Säkerhetsrisker: bristande kontroll över information och medarbetare som använder konsumentmolntjänster i arbetet
  • Efterlevnad av en mängd lagar och regler, lokalt och internationellt

Information som tillgång

Information är den viktigaste tillgången i den digitala ekonomin, men den blir ingenting värd om du inte vet hur du drar nytta av den eller skyddar den på rätt sätt.

OpenText erbjuder lösningar och tjänster för informationshantering som gör att du kan bygga en sammanhållen strategi som utnyttjar dina befintliga tillgångar, möter akuta behov och skapar en grund för fortsatt digital affärsomvandling.

Avgörande i detta är en gemensam plattform för att strukturera, hantera och överblicka informationens hela livscykel kopplad till affärsprocesserna – från det att informationen skapas, till att den digitaliseras, hanteras, processas, söks, arkiveras och förstörs.

Med rätt verktyg och funktionalitet, information som är tillgänglig, tillförlitlig, relevant och säker, samt flexibilitet att möta framtidens krav är du väl rustad att förbli framgångsrik på en digital marknad. 

Resurser

Enterprise Information Management (EIM): Hantera utmaningarna och skapa värde

Digitalisering, växande informationsvolymer, en mängd format, kanaler och enheter. Behovet av att hantera information och att använda informationen på ett sätt som skapar värde och säkerställer fortsatt konkurrenskraft har aldrig varit större.

Fler resurser:

 Enterprise Information Management Executive Brief